سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتندپس ازچندسال غیبت امام شیعیان آزادگردى
هزاروصدوهفتادوهفت سال شدوامانشدآزادگردى
سحرگاهان دعاکردم بیایىبه شب خوردم ولىیادت فداگشت
هزاران خاک عالم برسرم بادکه بایادت به بىیادىنشستم
آقایعنىمیان این همه ناس میان این همه سال هاىبسیار
کسىازبهرتوباران نگشته
کسىبردوریت شکوه نکرده
دوگوش من به دنبال صدایت تمام جمعه هاراگشته خسته
آقاازدرددوریت مانه نالان
آقاجمعه غروب وکعبه نالان
آقاازغیبتت آدم نه خسته
تمام جمعه هاوهفته خسته
آقابرغربتت مسلم نگرید
که شیعه ازفراقت تنگ آمد
سوارآشناىاهل غربت نمازعشق اداکن تانمردم
سرودمعرفت آلاله ىمن
تمام عزت وآسایش من
زبس غیبت شده مسلمانىنمانده
تمام دین ماگمگشته خسته
فقط مانده دوقطره اشک وجمعه صداهاغرق بهت جمعه هاىبىترانه


اللهم عجل لولیک الفرج

نوشته شده در تاریخ جمعه 91/2/29 توسط محمد حسین دیاپور


طراح قالب